Duur en frequentie van de behandeling : De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.
Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of 2 maal per week ingedeeld.

Ouderbetrokkenheid : De ouder/verzorger is altijd aanwezig bij de logopedische behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er tijdens de behandeling wordt aangeboden en geoefend.

Eerste afspraak , onderzoek en behandeling : Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt uitvoerig met u besproken en u op schrift overhandigd. Ook uw (huis)arts ontvangt hier, na uw schriftelijke toestemming, een exemplaar van.
Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geëvalueerd.

Direct naar de logopedist ( DTL) : Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijker te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u in principe zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Bij mijn praktijk  heeft u altijd een verwijsbrief nodig. Dit omdat niet alle zorgverzekeraars de DTL vergoeden.
Verwijsbrief van uw (huis)arts : Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen.

Burgerservicenummer ( BSN) in de zorg : In de zorg is het verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te verifiëren. Zo weet de zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de gegevens in de administratie. Voor meer informatie over het burgerservicenummer (BSN) klik hier om de folder ‘het burgerservicenummer (BSN) in de zorg’ te bekijken.

Verzekering : Logopedie zit in het basispakket (2014) en valt onder het verplichte eigen risico van € 385,00 (dit verandert jaarlijks). Dit eigen risico geldt alleen bij betalende verzekerden. Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigen risico. Lees voor het bezoeken van onze praktijk altijd uw polisvoorwaarden. Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk maken wij een kopie van uw verzekeringsbewijs. Dit is voor onze administratie. Het is dus prettig wanneer u uw pasje of polisblad de eerste keer meeneemt.

Facturering : Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. Voor de behandelingen die onder het verplichte eigen risico vallen (alleen bij volwassenen) krijgt u van uw verzekeraar de rekening toegestuurd.

Contact met andere disciplines door uw logopedist : Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt, wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de leerkracht van uw school of de KNO-arts die u naar logopedie verwees. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Tijdens de eerste afspraak wordt u gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Continuïteit van de behandeling : Ik probeer mijn klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. In grote uitzondering bij langdurige afwezigheid kan het voorkomen dat de behandeling wordt overgedragen aan een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Openingstijden :  De praktijk is overdag geopend van 8.30-18.00 uur .  Ik bied bij uitzondering  de mogelijkheid om in de avonduren een afspraak te maken. De openingstijd van het avondspreekuur is tot 21.00 uur.

NVLF : Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van mijn behandelingen.

(Basis) Kwaliteitsregister paramedici : Ik sta ingeschreven  in het kwaliteitsregister Paramedici.

Annuleren van een afspraak 

Afspraak tijdig annuleren : Bent u verhinderd voor uw afspraak ?

Dan dient u de afspraak 24 uur van te voren telefonisch te annuleren bij mij. Dit kan telefonisch vanaf 8.00 uur , via app , sms of per mail. U mag ook een boodschap inspreken.

Ziekte : Bij ziekte kunt u de afspraak voor 9.00 uur op dezelfde dag telefonisch annuleren bij mij. 0622209002

Afspraak te laat geannuleerd : Wanneer u een afspraak niet of niet correct annuleert, ontvangt u van mij een nota. Deze nota bedraagt het totaaltarief. Dit tarief is landelijk vastgesteld.

Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar, omdat u zorgverzekeraar vindt dat u verantwoordelijk bent voor het tijdig annuleren van uw afspraak.

Klachten

 Klachtbehandeling :In mijn logopediepraktijk wordt op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt.
Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het kan om kleine problemen gaan die zonder veel moeite
besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het om grote problemen of bent u niet tevreden over de geleverde zorg.
Het is belangrijk dat u mij hiervan op de hoogte stelt, zodat ik er alles aan kan doen om het probleem samen met u op te lossen. Bovendien kan ik daarmee de kwaliteit van mijn handelen verbeteren.

Mochten wij er niet uitkomen  bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de NVLF.

College van toezicht op naleving van beroepscode van de NVLF :Het college is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen.

Landelijke klachtencommissie logopedie eerste lijn : Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten, heeft de NVLF samen met de NPCF de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld. Hierbij kunnen zowel leden als niet-leden van de NVLF zich aansluiten. In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF.

Aan uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden verbonden; een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of ongegrond is.

IDENTIFICATIEPLICHT

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

PRIVACY

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij logopediepraktijk Brigitte Sanders gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Uw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.